مواد مخدر گل

مواد مخدر گل

مواد مخدر گل

نشـــانه‌هــای اعتیاد جوانان بــه  مخدر گــل چیســت؟

ماده اعتیادآور «گــل» ماده مخدر تازه‌ای نیســت و هــمان ماری‌جوانا اســت کــه در اوایل قرن بیســتم در بیشـــتر کشـــورهــای اروپایی و آمریکایی بــه   عنوان یک داروی طبی مورد مصرف قرار گرفت و درحال‌حاضر اســتفاده از آن بــه   جز موارد غیرپزشـــکی، غیرقانونی اســت

به گزارش خبرنگار، ماری‌جوانا، حشـــیش و علف (وید) هــمگی گیاهــان روان‌گردانی هــســتند کــه از گیاه شـــاهــدانه اســتخراج می‌شـــوند. اســتعمال این ماده مخدر بــه  صورت ســیگارهــای دســت پیچ صورت می‌گیرد و بــه  شـــدت در میان جوانان رایج اســت. مشـــکل اصلی ناآگاهــی مردم و جوانان اســت آن‌هــا تصور می‌کنند کــه محرک گــل، اعتیادآور نیســت و بــه  راحتی می‌توانند روی مصرف آن کنترل داشـــته باشـــند.

گــل ماده مخدری اســت کــه از اصلاح ژنتیکی ماری‌جوانا و ترکیب نوع نر و ماده آن بــه  دســت می‌آید و هــفت برابر بیشـــتر از ماری‌جوانا ســنتی مخدر دارد. گــل دو جنســیتی اســت، اعتیاد زودهــنگامی ایجاد می‌کند و تخریب بالایی دارد، ترک این ماده نیز بســیار ســخت اســت.

نشـــانه‌هــا و علائم اعتیاد بــه  مخدر گــل

گــل یا هــمان ماری‌جوانا یکی از خطرناک‌ترین مخدرهــایی اســت کــه بیشـــتر مصرف‌کنندگان آن جوانان هــســتند. مخدر گــل ضربان قلب را بالا می‌برد، احســاس بی‌قراری در فرد ایجاد می‌کند و باعث توهــم می‌شـــود. شـــاید در باور عمومی بــه  اشـــتباه مخدر گــل کم‌خطرتر از حشـــیش و ماری‌جوانا معرفی شـــده باشـــد، اما چنین نیســت. تأثیر مخدر گــل روی مغز تا حدی اســت کــه در صورت مصرف نکردن، فرد دچار اضطراب شـــدید، تپش قلب و بی‌قراری می‌شـــود.

اســتفاده طولانی مدت از گــل می‌تواند بــه  اعتیاد منجر می‌شـــود. یک فرد معتاد بــه  مواد مخدر مجبور بــه  اســتفاده مجدد از دارو می‌شـــود، با وجود اثرات مضر آشـــکار بر عملکردهــای اجتماعی در زمینه فعالیت‌هــای خانوادگی، مدرســه و دانشـــگاهــ، کار و فعالیت‌هــای تفریحی، گــل نیز معمولاً بــه  عنوان یک داروی مخدر پر مصرف شـــناخته شـــده اســت. هــمچنین با مصرف گــل، افراد بعد از این مرحله کم‌کم بــه  ســمت ســایر داروهــا مانند هــروئین، کوکائین یا ســایر مت‌آمفتامین‌هــا کشـــیده می‌شـــوند.

علاوه بر این، زمانی کــه ســوءمصرف‌کنندگان این ماده مخدر در طولانی مدت ســعی در متوقف کردن دارو دارند، اغلب با تعدادی از علائم ناخوشـــایند روبه‌رو می‌شـــوند و با درد و رنجی هــمراه اســت کــه باعث می‌شـــود، ترک این ماده مشـــکل باشـــد و تمایل بــه  متوقف کردن این علائم ســخت شـــود؛ بنابراین چاره‌ای نمی‌یابند جز، رفتن دوباره بــه  ســمت گــل، این علائم تحریک‌برانگیز، کــه ترک کردن را مشـــکل می‌کنند.

والدین نســبت بــه  رفتار فرزندان هــوشـــیار باشـــند

آســیب‌شـــناســان اجتماعی تاکید دارند کــه علامت فیزیکی مصرف «گــل» شـــامل خشـــکی دهــان، گیجی، عدم تمرکز، تغییر مدل صحبت کردن و کندتر شـــدن نحوه کلامی اســت و علامت‌هــای رفتاری مصرف «گــل» نیز شـــامل خشـــم، پرخاشـــگری و آســتانه تحمل پایین اســت؛ مصرف‌کنندگان «گــل» افســرده و منزوی می‌شـــوند.

هــمچنین مصرف «گــل» کــه طولانی می‌شـــود، روی حافظه و تمرکز خیلی تأثیر می‌گذارد. در حالت‌هــای مصرف بالای «گــل» نیز علائم توهــم و هــذیان پیش می‌آید کــه شـــامل توهــم دیداری و شـــنوایی اســت. مصرف «گــل» در نوجوانان و جوانان موجب شـــادی مفرط و خنده بی‌مورد می‌شـــود و والدین می‌توانند متوجه شـــوند کــه فرزندشـــان مانند قبل نیســت. در بســیاری مواقع علامت فیزیکی مصرف «گــل»، قرمز شـــدن چشـــم اســت.

افراد پس از مصرف «گــل»، دســت بــه  کارهــای پرخطر می‌زنند و مثلاً رانندگی پرخطر انجام می‌دهــند. مصرف «گــل» در دانشـــ‌آموزان و دانشـــجویان بــه  ندرت افت تحصیلی ایجاد می‌کند. مصرف «گــل» روی عملکردهــای شـــغلی تأثیر می‌گذارد مثلاً باعث می‌شـــود تا فرد هــر روز ســر کار نرود و غیبت کند و بی‌حوصله باشـــد.

ممکن اســت برخی تغییرات رفتاری بر اثر مصرف «گــل» نباشـــد اما اگر والدین می‌بینند کــه در رفتار فرزندان تغییرات کوچکی رخ داده باید با آنان گفت‌وگو کنند و اگر مشـــکلی وجود دارد برای رفع آن با فرزند خود هــمراهــی کنند و اگر از مشـــکلات کودک ســردر نمی‌آورند از متخصصان مربوطه کمک بگیرند.

باور نادرســتی وجود دارد مبنی بر اینکه «گــل» اعتیادآور نیســت درحالی کــه «گــل» اتفاقاً اعتیادآور اســت و از مواد دروازه‌ای بــه  شـــماری می‌رود بــه  آن معنا کــه راه ورود بــه  مصرف ســایر مواد مانند ســیگار و حشـــیش را باز می‌کند و باید والدین نســبت بــه  رفتار فرزندان هــوشـــیار باشـــند.

علائم مصرف گــل بر ســلامت ریه

بســیاری از متخصصان نگران تأثیرات اســتفاده از گــل، بر روی ســلامت و بــه ــداشـــت فردی بــه  خصوص ســلامت ریه هــســتند، این متخصصان افراد مصرف کننده را در برابر خطرات جدی گــل بر روی ریه‌هــا هــشـــدار می‌دهــند.

نحوه اســتفاده از گــل بــه  صورت معمول شـــبیه ســیگار کشـــیدن توتون و تنباکو اســت اما شـــکل مصرف گــل فقط بــه  هــمین صورت نیســت بلکه بــه  اشـــکال مختلف مثل آب نبات، آدامســ، انواع نوشـــیدنی‌هــا و کپســول آبی اســت کــه این‌گونه مصارف خطرات زیادی برای ســلامت بدن را بــه  دنبال خواهــد داشـــت علاوه بر خطری کــه حاصل از دود ماری‌جوانا بر ریه‌هــا دارد، بــه ــداشـــت و ســلامت عمومی هــمچنین ســلامت کودکان بــه  خطر خواهــد افتاد.

آیا تســت اعتیاد می‌تواند اعتیاد بــه  گــل را نشـــان دهــد؟

علاوه بر تمام نشـــانه‌هــای ظاهــری کــه در فرد مبتلا بــه  ســوءمصرف گــل نمود پیدا می‌کند، یکی از راه‌هــای تشـــخیص اعتیاد بــه  گــل انجام تســت اعتیاد گــل (THC) اســت. باید در نظر داشـــته باشـــید کــه تســت اعتیاد بــه  گــل امکان‌پذیر اســت اما برای وجود یا عدم وجود اعتیاد فرد کافی نیســت. تســت اعتیاد بــه  ماری‌جوانا و گــل دارای درصدی خطا اســت کــه پیشـــنهــاد می‌شـــود برای اطمینان از این موضوع بــه  کلینیک‌هــای تخصصی و پزشـــک مراجعه کنند.

عوارض اعتیاد بــه  مخدر گــل

مصرف ماده محرک گــل علاوه بر نشـــانه‌هــای جســمی و روانی ظاهــری یک ســری عوارض هــم بــه  هــمراه دارد؛ برخی از این عوارض بر اثر مصرف کوتاه مدت بوده و برخی دیگر در طولانی مدت بروز پیدا می‌کنند، عوارض مصرف ماری‌جوانا و گــل بــه  خصوص در طولانی مدت شـــبیه بــه  یکدیگر هــســتند.

عوارض کوتاه مدت مصرف گــل

گیجی و بی‌توجهــی بــه  اطراف، تند شـــدن ضربان قلب و افزایش اضطراب، آســیب بــه  حافظهــ، پرخاشـــگری، افســردگی و گوشـــه‌نشـــینی، از بین بردن مهــارت‌هــای احتیاطی در رانندگی، ناتوانی در تشـــخیص رؤیا و واقعیت و کاهــش قدرت تصمیم‌گیری از عوارض کوتاه مدت مصرف گــل اســت.

عوارض بلندمدت مصرف گــل

از دســت رفتن حافظهــ، اختلالات یادگیری، نوســانات اخلاقی، کاهــش میل جنســی، اختلال در ســلول‌هــای جنســی و ایجاد ناباروری و ایجاد مشـــکلات تنفســی و ریوی اســت.

لزوم پرهــیز از راهــکارهــای اشـــتباه برای ترک مخدر گــل

اولین واکنش خانواده‌هــا در مقابل مصرف و اعتیاد بــه  ماده مخدر گــل فرزندان اســتفاده از راهــکارهــای نادرســت و اقدامات هــیجانی اســت، برخی از این روشـــ‌هــای نادرســت عبارتند از:

مصرف داروهــای جایگزین: یکی از روشـــ‌هــای اشـــتباه خانواده‌هــا جهــت ترک اعتیاد بــه  مصرف گــل اســت، از جمله داروهــای جایگزین قرض ضد افســردگی و ضد اضطراب را می‌توان نام برد.

رفتارهــای پرخاشـــگرانهــ: فردی کــه گرفتار اعتیاد بــه  گــل می‌شـــود، نســبت بــه  رفتارهــای اعضای خانواده خود حســاس شـــده و پرخاشـــگری خانواده باعث باعث دور شـــدن او از آن‌هــا می‌شـــود.

بی‌تفاوت بودن نســبت بــه  فرد و اعتیاد او: باور کردن این موضوع کــه یکی از اعضای خانواده بــه  خصوص جوانان دچار اعتیاد شـــده اســت، گاهــی برای خانواده‌هــا بســیار دشـــوار اســت، از این رو نســبت بــه  آن بی‌تفاوت هــســتند، هــمین مســئله باعث می‌شـــود کــه زمینه گرایش فرد بــه  ســمت مواد دیگر افزایش یابد.

عوامل مؤثر در ترک اعتیاد گــل

ترک عادات غلط جز بــه  خواســت خود فرد امکان‌پذیر نیســت، اما عوامل بســیار مهــمی وجود دارند کــه می‌توانند بــه  شـــدت روی بالا بردن انگیزه و اراده بیمار تأثیرگذار باشـــند. در مبحث ترک اعتیاد بــه  مواد مخدر، یکی از مهــم‌ترین عواملی کــه می‌تواند فرد را با موفقیت بــه  مرحله ترک اعتیاد بدون بازگشـــت برســاند، اســتفاده از روشـــ‌هــای روان درمانی اســت. در این روشـــ‌هــا فرد بــه  باور ترک اعتیاد رســیده و از معیار صحیح زندگی ســالم شـــناخت پیدا می‌کند. یکی از مهــم‌ترین متدهــای این روش خصوصاً در بحث ترک اعتیاد گــل رفتار درمانی شـــناختی CBT اســت.

ترک اعتیاد گــل و روند درمانی آن

برای ترک هــر ماده مخدری یک ســری مراحل وجود دارد کــه با توجه بــه  میزان و مدت مصرف ماده مخدر، مدت زمان و روند درمانی ترک اعتیاد تغییر می‌کند. اعتیاد بــه  مصرف ماده مخدر گــل مســتقیم روی مغز فرد اثر می‌گذارد؛ در نتیجه میل بــه  مصرف بالا بوده و ممکن اســت دوره ترک کامل بعد از مرحله ســم‌زدایی، چند ماه و طی فرآیندهــای کمکی بــه  طول انجامد.

عواملی از جمله کمک گرفتن از متخصص روان‌پزشـــک، قرار نگرفتن در شـــرایط وســوســه‌انگیز، شـــرکت دوره‌هــای درمان گروهــی برای بالا رفتن انگیزهــ، حمایت و هــمراهــی خانواده می‌توانند علاوه بر کوتاه کردن طول دوره ترک اعتیاد گــل، یک ترک اعتیاد آســان و بدون بازگشـــت را تضمین کنند.

آیا ترک گــل برای جوانان امکان‌پذیر اســت؟

این اتفاق کاملاً بــه  اراده جوانان بســتگی دارد؛ اما باید این موضوع را در نظر داشـــته باشـــید کــه افراد وابســته بــه  مصرف گــل در زمان ترک معمولاً از لحاظ ذهــنی و روانی دچار مشـــکلات عدیده‌ای می‌شـــوند. پیشـــنهــاد متخصصان باتجربه در کلینیک تخصصی ترک اعتیاد این اســت کــه هــمراهــی یک روان‌شـــناس با تجربه با شـــخص معتاد، اســتفاده از راهــکارهــای صحیح درمانی و شـــرکت در جلســات مشـــاوره فردی و گروهــی می‌تواند این فرآیند را بســیار آســان‌تر کند.

.

امتیاز دهید!

1 دیدگاه دربارهٔ «مواد مخدر گل»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.